ÚDRŽBA

  • Vykonávame výhradne servis, údržbu a kontrolu vlastných protipožiarnych dverí.
  • Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly protipožiarneho uzáveru. Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly protipožiarneho uzáveru a zároveň zrušuje vyhlášku MVSR č.285/2001 Z.z..
  • Prevádzkovateľ protipožiarneho uzáveru musí zabezpečiť vykonávanie jeho preventívnej údržby a to výhradne osobami zodpovednými na údržbu protipožiarneho uzáveru
  • Údržbu vykonáva iba výrobca protipožiarneho uzáveru VEKTOR-družstvo Senica, čo si vyhradil v prevádzkovom denníku protipožiarneho uzáveru.
  • Prevádzkovateľ protipožiarneho uzáveru musí najmenej raz za 12 mesiacov alebo bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe zabezpečiť vykonanie jeho pravidelnej prehliadky zameranej na:
  • - celkový stav a označenie protipožiarneho uzáveru
    - úplnosť, neporušenosť, tesnosť a funkčnosť protipožiarneho uzáveru